Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MTALARMY FIRMY MEGA-TRONIK.

§ 1 Zakres przedmiotowy
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży – przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Mega-Tronik Krzysztof Wolski 91-496 Łódź ul.Świtezianki 23/20, posiadającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7261035805, REGON 473052750- towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem http://www.mtalarmy.pl
2. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym http://www.mtalarmy.pl jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem zakupu towaru jest potwierdzenie przez Klienta faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.

§ 2 Słowniczek
Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
* MTALARMY – Mega-Tronik Krzysztof Wolski z siedzibą przy ul. Świtezianki 23/20, 91-496 Łódź, NIP: 7261035805 , REGON 473052750.
* Klient – osoba/podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
* Konto Klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez MTALARMY.
* Sklep – sklep internetowy prowadzony przez MTALARMY za pośrednictwem strony internetowej http://www.mtalarmy.pl
* Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

§ 3 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy MTALARMY a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz       korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest w do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu MTALARMY.
4. Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony MTALARMY.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
1. MTALARMY zobowiązują się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę MTALARMY w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 3235 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających MTALARMY kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. MTALARMY nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
4. MTALARMY zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
5. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Mega-Tronik Krzysztof Wolski z siedzibą przy ul. Świtezianki 23/20, 91-496 Łódź, NIP: 7261035805. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mega-Tronik Krzysztof Wolski ul. Świtezianki 23/20, 91-496 Łódź,lub email: biuro@mtalarmy.pl
7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
8. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Mega-Tronik Krzysztof Wolski.
9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Mega-Tronik Krzysztof Wolski kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę Mega-Tronik Krzysztof Wolski produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość).
10. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@mtalarmy.pll lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Mega-Tronik Krzysztof Wolski ul. Świtezianki 23/20, 91-496 Łódź.

Informujemy również, że:
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 5 Zamówienia
1. Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie
internetowej Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W  braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru oraz podanie informacji o formie płatności, sposobie
dostawy, rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon/faktura).
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzonego przyciskiem ZAMAWIAM I PŁACĘ)  stanowi  ofertę Klienta złożoną MTALARMY co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie na wskazany adres poczty e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
5. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od MTALARMY potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do MTALARMY drogą elektroniczną na adres biuro@mtalarmy.pl .
6. Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
7. MTALARMY nie ponoszą odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

§ 6 Płatności, ceny, promocje
1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej dostarczającej towar (w przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem).
2. Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana jest cena brutto.
3. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
4. MTALARMY przewidują możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo określane w odrębnych regulaminach.

§ 7 Wysyłka i dostawa
1. Wysyłka zakupionego przez Klienta towaru następuje, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3 w terminie 2 dni roboczych chyba, że przy towarze na stronie Sklepu podany był inny termin dostawy.
2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez MTALARMY.
3. Wybranym przez Klienta dokument sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wraz z zakupionym towarem za pomocą poczty lub firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
4. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
5. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.MTALARMY nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
6. Obowiązkiem naszej firmy jest dostarczenie Państwu produktów bez wad.
Po zawarciu umowy na produkty oznaczone jako 'przecenione’, nie będzie można tych produktów reklamować ze względu na wady które zostały Państwu ujawnione podczas zawierania umowy.

§ 8 Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje
1. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decydują MTALARMY.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów i usług powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego MTALARMY zwrócą na rachunek  z którego został wykonany. W przypadku przesyłek za pobraniem MTALARMY zwrócą  zapłatę przekazem pocztowym na adres dostarczenia lub innymi środkami jeżeli klient wyrazi na to zgodę.
4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby MTALARMY.
5. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
6. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.
7. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy  ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
8. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne,  można zgłosić do MTALARMY reklamację zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.  Koszty zwrotu towaru który posiada wady ponoszą MTALARMY.
9. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, zostaje zobowiązany do zapłaty poniesionych przez MTALARMY uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 9 Rękojmia/Gwarancja
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)z tytułu rękojmi, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu rękojmi
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wydanego mu towaru, o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat Kodeks cywilny. art.568 par.1(Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi są przez nas załatwiane niezwłocznie. Nie oznacza to jednak ,że wszystkie zgłoszone przez Państwa żądania będą zawsze spełnione )
4. Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50zł w rozumieniu art.3 par.10 (Przy drobnych zakupach dostarczanych przesyłką prosimy o zwracanie uwagi na czas rękojmi/gwarancji który jest podany w opisach produktów naszego sklepu internetowego)
5. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 560. par.4 jeżeli sprzedany produkt ma wady, które są nieistotne, kupujący nie może odstąpić od umowy. Cała nasza oferta prezentowana na stronie naszego sklepu dotyczy wielu tych samych powtarzalnych produktów np w fabrycznych opakowaniach. Jeżeli wybieracie Państwo konkretny produkt i nie wszystko
jest dla Państwa zrozumiałe w opisie lub widoczne na prezentowanym zdjęciu a jest to dla Państwa istotne prosimy o wyjaśnienie tego z nami jeszcze przed zakupem).
6. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 558 par.1 jeżeli klientem nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć ograniczyć lub wyłączyć podczas zawierania umowy.(Informacje o innym czasie trwania rękojmi znajdują się w opisach zamawianych produktów umieszczonych na stronie internetowej naszego sklepu internetowego, ofertach oraz dodatkowo umieszczana na dokumentach potwierdzających zawarcie umowy takich jak np. FV)
7. W rozumieniu Kodeks cywilny. art .565 jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. (Dostarczony produkt posiada wadę np. uszkodzonego pilota a można go obsługiwać bez tego pilota to reklamacje i roszczenia mogą dotyczyć uszkodzenia w pilocie).
8. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 563. par 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. (Jeżeli przesyłka do Państwa ma widoczne uszkodzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu natychmiast kurierowi i sporządzenie odpowiedniego protokołu w jego obecności. Dobrze jest także wykonać dokumentacje fotograficzną i przesłać ja do naszej firmy)
9. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 568 par.2 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym nie jest konsument. (Nie możecie Państwo nadmiernie zwlekać ze zgłoszeniem ujawnionej wady jeżeli zamierzacie towar naprawić w naszym serwisie)
10. Uprawnienia Klienta i Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta na zasadach wskazanych w dołączanych przez producenta lub importera dokumentach gwarancji. (gwarancje producenta często dają dodatkowe uprawnienia takie jak np. darmowy odbiór uszkodzonej rzeczy lub dłuższą opiekę serwisową)

§ 10 Zmiana Regulaminu
1. MTALARMY zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu.
2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 19 grudnia 2018 r.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://mtalarmy.pl oraz w siedzibie firmy.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MTALARMY nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka cookies.

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu mtalarmy.pl
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.